Prvé sv. prijímanie

„Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijať Pánovo telo. Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi občerstvili týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené.“ (kánon 913-914, Kódex kánonického práva)

Milí rodičia, milé deti pripravujúce sa na prijatie prvého svätého prijímania!
Vážime si, že ste sa rozhodli zapísať vaše dieťa na prípravu na prijatie sviatosti Eucharistie v našej farnosti  Povýšenia Sv. Kríža v Bratislave Petržalke. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie, ktoré sa budeme snažiť priebežne aktualizovať.

Dôležité dokumenty a informácie:

 • Prvé sv. prijímanie bude: 23. mája 2020 o 8:00 a 11:00 (sobota).
 • Krstné listy (nie svedectvo o krste!) si pýtajte vždy na farskom úrade, kde bolo vaše dieťa pokrstené. Odovzdajte ho do konca septembra 2019 na farskom úrade – Kostol Povýšenia Sv. Kríža – Daliborko.
  Prvoprijímajúce – nepokrstené deti budú mať krst – presný dátum dáme vedieť.
 • Prvá sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti, rodičov a príbuzných bude v piatok 22. mája 2020 od 15:00 do 18:00.
 • Prihláška je elektronická: formulár prihlášky
 • Termín prvého stretnutia je: 13. október 2019
 • Formulár prihlášky je potrebné vyplniť do konca septembra 2019.

Prihlasovanie

 • za bežných okolností sa na prípravu zapisujú deti nastupujúce do 3.ročníka ZŠ, ktoré už absolvovali sviatosť krstu a prvé dva ročníky náboženskej výchovy v škole.
 • ak dieťa nie je pokrstené, informujte sa na farskom úrade osobne ohľadom súčasnej prípravy na krst.

Príprava

 • Prípravu bude viesť sestra Mária N. s animátormi. P. kaplán Milan Toman SVD má na starosti prípravu rodičov prvorpijímajúcihc detí.  Príprava bude do 10:00. Odtiaľ sa pôjde do kostola na detskú sv. omšu o 10.30hod. Účasť rodičov (príbuzných) a prvoprijímajúcich detí je povinná.
 • prebieha od októbra 2019 do apríla 2020;
 • pravidelná účasť na hodinách náboženskej výchovy v škole s osvojením si potrebných vedomostí;
 • pravidelná účasť na svätých omšiach v nedeľu (odporúčame detskú sv.omšu o 10:30) a prikázaný sviatok;
 • pravidelná účasť na mesačných stretnutiach detí;
 • stretnutia začínajú od 8:45 v Spojenej škole Svätej Rodiny – základná škola, Gercenova 10, Bratislava. Končia sa detskou sv. omšou o 10:30 v kostole.
 • termíny stretnutí v školskom roku 2018/2019:
  • 13.10.2019
  • 10.11.2019
  • 08.12.2019
  • 12.1.2020
  • 09.2.2020
  • 08.3.2020
  • 05.4.2020

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.