Manželstvo

Test temperamentu: http://www.nubian.sk/povaha/

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1601)

 
Dôležité informácie o podmienkach slávenia krstu je možné dozvedieť sa v kánonoch 1055-1165 Kódexu kánonického práva.

Ako postupovať, keď chcete uzavrieť manželstvo v kostole?

O Vašom úmysle uzavrieť manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej tri mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viacero formalít, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Na fare dostanete tlačivo „Žiadosť o uzavretie manželstva“, ktoré si vyplníte a s ktorým potom pôjdete na matriku (budova Technopolu – 3. poschodie). Stránkové dni sú v pondelok (8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00), v stredu (8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30) a v piatok (8.00 – 12.00). Na matriku choďte spoločne a zoberte si so sebou občiansky preukaz a rodný list. V prípade, že uzatvárate manželstvo s cudzím štátnym príslušníkom, Vaša žiadosť musí byť podaná na matrike najmenej dva týždne pred termínom sobáša.

Potom spíšeme cirkevnú sobášnu zápisnicu na farskom úrade. V prípade, že ste boli pokrstení v inej farnosti, budete potrebovať svoj krstný list, ktorý v okamihu sobáša nesmie byť starší ako tri mesiace.

Ak ani jeden zo snúbencov nebýva v našej farnosti, jeden zo snúbencov si potrebuje vypýtať od svojho farára licenciu na sobáš. Ak to bude potrebné, tlačivo na licenciu Vám poskytneme na farskom úrade. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka.

Zároveň porozmýšľajte o tom, koho si zavoláte ako svedkov pri uzatváraní manželstva. Čím skôr si zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, zamestnanie (pozor! – nie zamestnávateľa), presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je cudzí štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia.

VÝNIMOČNÉ SITUÁCIE:

  1. A) Ak sú obe stránky katolícke a jedna z nich okrem krstu neprijala žiadnu inú sviatosť, budeme potrebovať povolenie z Arcibiskupského úradu v Bratislave. Na Farskom úrade spíšeme osvedčenie, ktoré sa prikladá k žiadosti o povolenie asistovať manželstvu, ktoré spolu s Vami podpíšu ďalší dvaja svedkovia starší ako 18 rokov. Nie je nutné, aby to boli tí istí ako pri sobáši. Dohodnite si, prosím termín, kedy prídete so svedkami podpísať osvedčenie k žiadosti.
  2. B) Ak obe stránky sobáša boli iba pokrstené v Katolíckej Cirkvi, je potrebné, aby sa aspoň ženích alebo aspoň nevesta pripravili aspoň na prijatie Eucharistie (1. sv. prijímanie). Ak sa na prijatie Eucharistie pripravia obe stránky, nie je potrebné žiadať žiadne povolenie z Arcibiskupského úradu. Ak ku sv. prijímaniu pristúpi iba jedna stránka, bude potrebné žiadať povolenie z bratislavského Arcibiskupského úradu – podobne ako sa to spomína v predchádzajúcom odstavci.
  3. C) Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, bude potrebné spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo a odoslať na Arcibiskupský úrad do Bratislavy. Preto priveďte so sebou aj dvoch svedkov (nemusia to byť tí istí ako budú na sobáši) starších ako 18 rokov, ktorí podpíšu Vašu žiadosť. Termín tohto stretnutia si vopred dohodnite – aj keby to malo byť v čase úradných hodín! Ak má nekatolícka stránka nejaký doklad o prijatí krstu, bude vhodné, ak si prinesie dve kópie tohto dokladu (stačí fotokópia, netreba ju overovať notárom).
  4. D) Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nikde krstená nebola, potrebujú od biskupa dišpenz, aby mohli uzavrieť manželstvo (ide o manželskú prekážku). Podobne ako v predchádzajúcom prípade je potrebné prísť spísať zápisnicu a žiadosť o dišpenz na Arcibiskupský úrad do Bratislavy s dvomi svedkami staršími ako 18 rokov. Nemusia to byť tí istí svedkovia, ktorí budú pri sobáši. Nezabudnite si, prosím, dohodnúť termín, kedy prídete spoločne podpísať žiadosť o dišpenz!
  5. E) Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka, ktorá už predtým bola civilne sobášená, tiež sa spisuje žiadosť o povolenie z Arcibiskupského úradu. K dokladom, ktoré si máte priniesť, treba ešte priložiť kópiu rozsudku o rozvode, z korého bude jasné, či je zo strany záujemcu o sviatotné manželstvo postarané o výchovu detí z predchádzajúceho spojenia. Platí podobný postup ako v predchádzajúcich prípadoch: podpisuje sa osvedčenie s dvomi svedkami staršími ako 18 rokov, ktorí môžu ale nemusia byť totožní so svedkami pri sobáši. Dohodnite sa s niektorým kňazom, kedy prídete potrebné náležitosti vybaviť.
  6. F) Ak uzatvára manželstvo stránka, ktorej manželstvo bolo vyhlásené za nulitné príslušným cirkevným súdom, je potrebné rátať s tým, že nestačí rozsudok tribunálu prvého stupňa. Celá kauza pokračuje na odvolacom tribunáli a ak aj ten potvrdí nulitu manželstva, až potom je možné plánovať uzatvorenie platného manželstva v kostole.

Snúbenci majú pred uzavretím manželstva absolvovať niekoľko stretnutí, na ktorých sa vysvetlí obrad uzatvárania manželstva a preberú sa niektoré dôležité upozornenia pre život v kresťanskom manželstve (resp. pre život v manželstve s pokrstenou katolíckou stránkou). Tieto stretnutia bývajú spravidla v stredu o 20.00. Stretnutie o prirodzenom plánovaní rodičovstva býva v Dome Quo vadis na Hurbanovom námestí 1 v Bratislave každý posledný štvrtok mesiaca o 17.00 (— ; kontakt: —, –).

Zo zákona majú snúbenci nárok na jeden deň neplateného voľna od zamestnávateľa. Niektorí zamestnávatelia na udelenie tohto voľna žiadajú potvrdenie o uzavretí manželstva. Zistite si, či aj Váš zamestnávateľ má takúto požiadavku. Na iný účel sa potvrdenie Farského úradu nedá využiť – na to slúžia doklady z matriky. Ak budete toto potvrdenie potrebovať, prosíme, aby ste nás na to osobitne upozornili. 

Po zlých skúsenostiach s agentúrami prosíme, aby ste rešpektovali, že výzdobu kostola zabezpečujú výlučne naše aranžérky. Samotnú realizáciu výzdoby si, prosím, dohodnite vo farskej kancelárii. Vopred upozorňujeme, že umelé kvety sú v liturgii neprípustné. Ostatné prejavy slávnostnosti počas sobáša a po ňom, prosím, konzultujte s kňazom.

Podobne, ak Vám hudobný doprovod bude zabezpečovať organista, zbor alebo iný hudobníci, ktorí nie sú z našej farnosti, prosíme, aby repertoár konzultovali s kňazom, ktorý bude viesť sobášny obrad.

Ďakujeme za porozumenie.