Sviatosť zmierenia (spoveď)

VO VIANOČNEJ A VEĽKONOČNEJ OKTÁVE SPOVEDÁME LEN NA POŽIADANIE

Pondelok: 5 min. pred začatím sv. omše, ak je potrebné aj počas sv. omše
Utorok: 5 min. pred začatím sv. omše, ak je potrebné aj počas sv. omše
Streda: 5 min. pred začatím sv. omše, ak je potrebné aj počas sv. omše
Štvrtok: 5 min. pred začatím sv. omše, ak je potrebné aj počas sv. omše
pred 1. piatkom v mesiaci už od 17.00
Piatok: 5 min. pred začatím sv. omše, ak je potrebné aj počas sv. omše
1. piatok v mesiaci od 17.00 
Sobota: 5 min. pred začatím sv. omše, ak je potrebné aj počas sv. omše
Nedeľa: 5 min. pred začatím sv. omše, ak je potrebné aj počas sv. omše

V prípade neprítomnosti penitentov k sviatosti zmierenia, spovedajúci kňaz môže opusiť spovednicu. 

Chorých spovedáme v prvo-piatkovom týždni, nahlásiť ich môžete na farskom úrade alebo v sakristii osobne, telefonicky 7 alebo emailom.

V prípade potreby dlhšieho rozhovoru s kňazom je lepšie si dopredu dohodnúť osobné stretnutie (osobne, telefonicky alebo cez email).

„Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“ „Nový život, ktorý sme dostali vo sviatostiach uvádzania do kresťanského života, neodstránil krehkosť a slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech, ktorú tradícia nazýva žiadostivosť (concupiscentia) a ktorá zostáva v pokrstených, aby sa s pomocou Kristovej milosti osvedčili v boji kresťanského života. Je to boj o obrátenie s cieľom dosiahnuť svätosť a večný život, do ktorého nás Pán neprestajne povoláva.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1422 a 1426)

Dôležité informácie o sviatosti pokánia je možné nájsť v kánonoch 959-997 Kódexu kánonického práva.

Prijatie sviatosti pokánia si vyžaduje dôkladnú prípravu. O sviatosti pokánia sa viac dozviete v Katechizme katolíckej Cirkvi.