Sviatosť zmierenia (spoveď)

Platné od 28. novembra 2022

Pondelok: 06:50 (P. Gerboc SVD)
17:45
 (P. Kršák SVD)
Utorok: 06:50 (P. Kršák SVD)
17:45
 (P. Gerboc SVD)
Streda: 06:50 (P. Gerboc SVD)
17:45
 (P. Kršák SVD)
Štvrtok: 06:50 (P. Kršák SVD)
17:45
 (P. Bubák SVD) Pred 1. piatkom v mesiaci už od 17.00
Piatok: 06:50 (P. Gerboc SVD)
17:45
 (P. Kršák SVD) 1. piatok v mesiaci od 16.00 
Sobota: 07:50 (P. Kršák SVD)
17:45 (P. Bubák SVD)
Nedeľa: 06:30 (P. Gerboc SVD)
07:45 (P. Kršák SVD)
08:45 (P. Gerboc SVD)
10:15 (P. Bubák SVD)
17:45 (P. Bubák SVD)
19:45 (P. Kršák SVD

Chorých spovedáme v prvopiatkovom týždni, nahlásiť ich môžete na farskom úrade alebo v sakristii osobne, telefonicky na 0950 288 567 alebo emailom.

V prípade potreby dlhšieho rozhovoru s kňazom je lepšie si dopredu dohodnúť osobné stretnutie (osobne, telefonicky alebo cez email).

„Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“ „Nový život, ktorý sme dostali vo sviatostiach uvádzania do kresťanského života, neodstránil krehkosť a slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech, ktorú tradícia nazýva žiadostivosť (concupiscentia) a ktorá zostáva v pokrstených, aby sa s pomocou Kristovej milosti osvedčili v boji kresťanského života. Je to boj o obrátenie s cieľom dosiahnuť svätosť a večný život, do ktorého nás Pán neprestajne povoláva.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1422 a 1426)

Dôležité informácie o sviatosti pokánia je možné nájsť v kánonoch 959-997 Kódexu kánonického práva.

Prijatie sviatosti pokánia si vyžaduje dôkladnú prípravu. O sviatosti pokánia sa viac dozviete v Katechizme katolíckej Cirkvi.