Pomazanie chorých

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovym utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. (KKC, 1499)

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa opakovať, ak sa chorému zhorší zdravotný stav.

Pomazanie je vhodné prijať i v prípade odchodu do nemocnice z dôvodu vážneho zdravotného stavu alebo pri vážnom lekárskom zákroku. Treba sa vyhnúť istému strachu, že ide o „rozlúčku so životom“, čo navodzoval dávnejší názov tejto sviatosti „posledné pomazanie“.

Sviatosť vysluhujeme: 
Individuálne – doma alebo v nemocnici. O jej udelenie môžete požiadať v našej farnosti osobne, telefonicky alebo emailom.
Hromadne – vysluhujeme pomazanie chorých počas svätej omše na Svetový deň chorých (11. februára). Vtedy ho môže prijať každý, kto dovŕšil 60. rok života, alebo sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave.

Prosíme, aby ste k chorému zavolali kňaza čím skôr a nečakali, kým bude v bezvedomí. Veď práve táto sviatosť prináša chorému pokoj, silu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí a môže pripraviť jeho srdce pokáním a dôverou.