Sv. Arnold Janssen a Biblia

V deň svätorečenia Arnolda Janssena 5. októbra 2003 v Ríme visel na fasáde baziliky sv. Petra v Ríme obraz, na ktorom sv. Arnold drží v pravej ruke knihu s červeným obalom. Je na nej nápis v latinčine: Sacra Biblia – Sväté písmo. Týmto sa chcel symbolicky zdôrazniť význam jedného z dôležitých pilierov spirituality sv. Arnolda – jeho živý vzťah k Svätému písmu.

Sväté písmo veľmi dobre poznal a často z neho citoval, zvlášť vo svojich príhovoroch, prednáškach a článkoch. Veľmi mu záležalo na tom, aby členovia jeho misijnej spoločnosti boli dobre oboznámení s touto „Knihou kníh“.

Misijné dielo, ktoré založil a pre ktorého horelo jeho srdce, súviselo s Božím slovom a jeho šírením.  Hlboko sa ho dotýkal tzv. misijný príkaz Pána Ježiša: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16,15) Preto v prvých Štatútoch svojho misijného domu v Steyli z r. 1876 napísal: „Naším cieľom je šírenie Božieho slova na zemi…“, čiže ohlasovanie evanjelia všetkým národom.

O význame Sv. písma v jeho živote svedčia aj Konštitúcie, ktoré r. 1898 predložil do Ríma na schválenie. Dovtedy Konštitúcie SVD schvaľoval miestny biskup v Roermonde. Spoločnosť Božieho Slova však neustále rástla počtom a prijímala nové misijné územia. Preto sa z misijnej rehole diecézneho práva stala rehoľa pápežského práva a jej hlavný dokument – Konštitúcie, musel schváliť Rím. Keď P. Arnold poslal Konštitúcie do Ríma, neschválili ich. A dôvod? Zdalo sa im, že predložený dokument bol vhodnejší skôr na meditáciu, a nie na právnu úpravu vzťahov a vedenia rehole. V texte totiž bolo veľa citácií zo Svätého písma a z cirkevných otcov a málo cirkevnoprávnych formulácií. Rímska kongregácia totiž v tej dobe bola zvyknutá skôr na strohé právnické formulácie, stanovujúce ciele, práva a povinnosti. P. Arnold však chcel svoje Konštitúcie postaviť nielen na ľudskej múdrosti, prejavenej v praktických právnych normách, lež tejto právnickej „kostre“ chcel dať aj „ducha“, čiže oživujúce Božie slovo. 

Živý vzťah k Svätému písmu je preto jednak súčasťou dedičstva, ktoré nám sv. Arnold zanechal, ako aj nevyhnutnou súčasťou nášho misionárskeho poslania. Pekne je to vyjadrené v konšt. 407, kde čítame: „Sme spolupracovníkmi Krista, Božieho Slova. Je teda samozrejmé, že sa chceme stretať s Božím slovom. Čítaním Svätého písma sa otvárame Duchu Svätému, ktorý nám pomôže hlbšie pochopiť a osvojiť si Božie slovo a priniesť ho svetu.“

Text pripravil: P. Peter Dušička SVD


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.