Misijná rodina na Daliborku

Milí farníci, postupne by sme chceli rozširovať a dávať do pozornosti naše laické spoločenstvo priateľov verbistov, ktorých Pán pozýva mať účasť na misijnom apoštoláte Spoločnosti Božieho Slova. Pozvanie k objaveniu misie ako aj prehĺbeniu jej chápania je mimoriadne aktuálna téma. Synoda, do ktorej sme tento rok ako Cirkev spoločne vstúpili sa práve venuje téme spoločenstva, misie a pozýva k objaveniu spoluúčasti na Kristovej misii každého jedného z nás. Z tohto dôvodu vám chceme v tomto článku priblížiť Misijnú rodinu verbistov, ktorá funguje už vo viacerých našich farnostiach či komunitách pri Misijných domoch. Zvlášť silná zostava Misijnej rodiny je v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave, kde niekoľko našich farníkov sa taktiež zaviazalo žiť svoju misiu a pozývať k misijnému dielu ostatných. Postupne vám budeme približovať ako spiritualitu zakladateľa rehole verbistov, sv. Arnolda Janssena, tak aj toto laické hnutie našej rehole. Veríme, že nájde svoje miesto aj v našej farnosti a bude inšpiráciou pre viacerých z vás, ktorým Pán dal na srdce misijné dielo Cirkvi, evanjelizáciu či radosť zo spoločenstva a spoločnej modlitby.

Misijná rodina Spoločnosti Božieho Slova (MRSVD)

Misijná rodina (MR) je spoločenstvo laikov, ktorí na báze dobrovoľnosti spolupracujú s misionármi Spoločnosti Božieho Slova (SVD).

Našou víziou je: „V každodennosti žiť a hlásať Evanjelium a napĺňať misijnú myšlienku Cirkvi.“

Boh si vyberá a povoláva mužov i ženy, ktorí zasväcujú celý svoj život ohlasovaniu evanjelia národom.

Avšak celá Cirkev je misionárska, pretože prijala od Krista poslanie evanjelizovať, aby každý človek poznal Krista a žil podľa evanjelia spoločenstvo s ním. Všetci členovia Cirkvi majú účasť na tejto misii, svedectvom kresťanského života a skutkami vo svojej rodine, v práci a vo svojom okolí ohlasujú iným Ježiša Krista. Takto sa každý pokrstený stáva misionárom.

V posledných rokoch môžeme v Cirkvi vidieť čoraz väčšiu účasť laikov na jej misijnom poslaní. V roku 1996 Ján Pavol II. napísal v apoštolskej exhortácii Vita consecrata: „Nik z nás nemôže zostať ľahostajný voči skutočnosti, že tak veľa ľudí ešte nepozná úplné zjavenie sa Božej lásky v Kristovi. Na tomto poslaní sa má podieľať každý uvedomelý kresťan, lebo Cirkev je zo svojej povahy misijná.“

Je mnoho spôsobov, ako aj vy môžete spolupracovať na misijnom poslaní Cirkvi. Jedným z nich je stať sa členom laického spoločenstva pri Spoločnosti Božieho Slova  a mať tak účasť na práci a dobrách misionárov Verbistov.

Misionári Spoločnosti Božieho Slova založili v mnohých krajinách skupiny laikov, ktorí pracujú na ohlasovaní evanjelia tam, kde žijú. Títo laickí misionári chcú sprostredkovať ľuďom misijnú myšlienku a mať účasť na misii Spoločnosti Božieho Slova svojou duchovnou i praktickou pomocou. Zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti podpory záujmu o zahraničné misie v rámci svojich farností, pomoci chudobným, starostlivosti o chorých a ľudí na okraji spoločnosti, v modlitbovom patronáte nad jednotlivými misionármi, v  organizovaní pomoci pre misijné projekty a v modlitbe za kresťanskú Európu a celý svet.

Členstvo v MRSVD je dobrovoľné a členom sa môže stať každý aktívne praktizujúci katolík.

Preto Ťa pozývame, aby si sa stal aj TY členom Misijnej rodiny Spoločnosti Božieho Slova.

Naša misie je: „Vedení  Božím Slovom, inšpirovaní Duchom Svätým, žijeme náš život tak, aby sme sa stávali misionármi Ježiša Krista. V každodennom živote to uskutočňujeme v líniách spirituality sv. Arnolda Janssena cez misijné aktivity skutkami duchovného a telesného milosrdenstva.“

Úlohy MRSVD

 • Žiť život zakorenený v Božom Slove prostredníctvom pravidelného čítania Písma a vzdelávania sa v jeho chápaní.
 • Prinášať do sveta hodnoty Evanjelia a sprítomňovať Ježiša Krista.
 • Budovať misijné povedomie a vzbudzovať záujem o zahraničné misie.
 • Pomáhať chudobným, starať sa zvlášť o chorých a ľudí na okraji spoločnosti.
 • Uskutočňovať modlitbový patronát nad jednotlivými misionármi.
 • Zapájať sa do organizácie a pomoci pri misijných projektoch.
 • Spoločná modlitba za misie.

Odporúčania

 • Prehlbovať spiritualitu sv. Arnolda Janssena osobnými modlitbami, zdieľaním Biblie, sviatosťami, obnovami a duchovnými cvičeniami.
 • Denne sa modliť Štvrťhodinovú modlitbu sv. Arnolda Janssena.
 • Pomáhať ľuďom na okraji spoločnosti.
 • Zúčastňovať sa na stretnutí členov MRSVD každú tretiu nedeľu (alebo iný deň) pri spoločnej modlitbe za misijné dielo Cirkvi.
 • Šíriť úctu k patrónom SVD a sláviť sviatky SVD.

 Patróni a sviatky SVD   

 1. 1. – Zjavenie Pána
 2. 1. – Sviatok sv. Arnolda Janssena – 15.1.
 3. 1. – Spomienka sv. Jozefa Freinademetza – 29.1.
 4. 3. – Zvestovanie Pána. – 25.3.
 5. 9. – Narodenie Panny Márie (založenie SVD) – 8.9.
 6. 9. – Sedembolestná Panna Mária – 15.9.
 7. 12. – Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8.12.

– Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

– Slávnosť Najsvätejšej Trojice

– Misijná nedeľa

PRIJÍMANIE NOVÝCH ČLENOV DO MR SVD NA DALIBORKU

Ak chcete patriť do našej Misijnej rodiny na Daliborku, tak sa informujte u pátra Milana Tomana SVD alebo pátra Rastislava Kršáka SVD.

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.