Kontemplatívny pôst

Milí priatelia, v tomto čase pôstu sme začali s večernými adoráciami, ktoré sú po sv. omši (utorok – nedeľa) a trvajú hodinu. Samozrejme zachovali sme pravidelné modlitebné služby ako je Modlitba za uzdravenie chorých (streda večer), Modlitba za povolania (štvrtok), ako aj nedeľnú, niekedy moderovanú adoráciu.

Iniciatíva týchto adorácií vyšla z modlitebného spoločenstva, ktoré sa stretáva na fare. V čase modlitby rozlíšili, že by chceli čas strávený každý deň pri adorovaní, obetovať za posvätenie kňazov a vyprosovať nové kňazské povolania. Podujali sa taktiež zabezpečiť stálu službu pri adorovaní, aby Pán neostal sám, keď nás pozýva bdieť (porov. Mt 26,38).

Teší ma, že mnohí z vás využívajú túto možnosť, ostať aspoň chvíľku po sv. omši a zvelebovať Pána v srdci za nesmiernu milosť, ktorú sme dostali v dare Eucharistie.

Cieľom tejto iniciatívy je taktiež ponúknuť priestor na modlitbu. Máme tak možnosť stráviť čas v tichu a učiť sa kontemplatívnemu postoju nášho srdca. Aký je to postoj a čo je to kontemplácia?

Je to postoj odovzdania, postoj, ktorý sa potrebujeme neustále učiť. Odovzdať všetko a vnímať Boha samotného v danej chvíli. Kontemplácia je tiché stíšenie sa v ktorom slúžime Božej láske už len tým, že sme pri ňom a že mu odovzdávame svoje srdce. V tej chvíli nepotrebujeme rozprávať, stačí nám nechať Boha, nech v nás pôsobí a mení nás.

V západnej katolíckej tradícii sa pod modlitbou srdcom rozumie taká forma modlitby, pri ktorej sa človek sám a v tichu postaví na dlhší alebo kratší čas pred Boha, aby s ním nadviazal dôverné spojenie v láske. Modliť sa srdcom, čiže pravidelne používať túto formu modlitby, považujú všetci duchovní učitelia za prvoradý a nevyhnutný prostriedok na to, aby človek dospel k opravdivému kresťanskému životu, aby poznal a miloval Boha a dokázal odpovedať na povolanie ku svätosti, s ktorým sa Pán obracia na každého.

Cez túto modlitbu dostávame všetky dobrá, ktoré „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (l Kor 2, 9). Ona je prameňom pravého šťastia, lebo kto ju verne koná, určite „skúsi a presvedčí sa, aký dobrý je Pán“ (Ž 34);

Ak sa človek mieni vytrvalo modliť srdcom, musí sa, samozrejme, vyhnúť tomu, aby hneď od začiatku nevykročil nesprávnou cestou. Modlitba srdcom – kontemplatívna modlitba, aby sme použili iný výraz – nie je ovocím nejakej techniky. Je to dar, ktorý treba prijať. Sv. Jana de Chantal povedala: „Najlepšou metódou pre modlitbu srdcom je nemať nijakú metódu, lebo k tejto modlitbe človek nedospeje svojou šikovnosťou (dnes by sme povedali pomocou techniky), ale pomocou milosti.“

Opravdivá kontemplatívna modlitba je dar, ktorý dáva Boh zadarmo, ale treba ho vedieť prijať. Na tejto pravde musíme trvať, najmä dnes. Boha, ktorý sa slobodne a veľkoryso dáva človekovi. Rafinovaným pokušení duchovného života je zakladať si na vlastnom úsilí, a nie na veľkorysom Božom milosrdenstve.

Ak by stavba modlitby srdcom mala spočívať na našej šikovnosti, veľmi ďaleko by sme nezašli. Sv. Terézia z Avily tvrdí, že „celá stavba modlitby srdcom spočíva na pokore“, teda na presvedčení, že my sami nezmôžeme nič, ale že Boh a jedine Boh môže v našom živote vykonať každé dobro. Toto presvedčenie sa môže vidieť našej pýche trocha trpké, a predsa je veľmi oslobodzujúce; pretože Boh, ktorý nás miluje, unáša nás nekonečne ďalej a vyššie, než by sme vlastnými silami mohli sami dospieť.

Boh je tu pred nami, pozerá na nás a miluje nás. Je tu nie preto, že si ho zaslúžime alebo že ho cítime, ale preto, lebo to prisľúbil: „…vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Pánovi, ktorý je tu v skrytosti…“ (Mt 6, 6). Nech sa nachádzame v akomkoľvek stave vyprahnutosti alebo úbohosti, aj keď máme dojem, že Boh s nami nie je, ba že nás opustil, nikdy nesmieme pochybovať, že Boh skutočne miluje a prijíma každého človeka, ktorý sa k nemu modlí. Veď dáva prísľub: „toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem“ (Jn 6,34). Boh po nás túži nekonečne väčšmi, než túžime my po ňom.

Úvahe o kontemplatívnom srdci budem pokračovať tiež v budúcom príspevku. Avšak myslím si, že skôr ako by sme venovali čas rozprávaniu o Bohu, venujme čas rozprávaniu s Bohom ?.

V láske Ducha Svätého

P. Milan Toman SVD
(kaplán)


One Reply to “Kontemplatívny pôst”

  1. Maria

    Vdaka Ti Jezis za cas, ktory mozem prezit v Tvojej pritomnosti, za cas, ked si mozem opriet hlavu o Tvoju hrud a tak pocuvat tlkot Tvojho Srdca, za cas v dnesnej dobe tak vzacneho ticha, ked sme tam len my dvaja, ked nas pri rozhovore nikto nerusi a ja odchadzam domov povzbudena Tvojou laskou a Tvojim pokojom. Vdaka Jezis !

Napísať odpoveď pre Maria Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Najbližšie udalosti

Žiadne pripravované podujatia.